会员充值 | 忘记密码 | 留言 


金刚经注音版
发布时间:2018/12/19 16:05:04 来源:【佛莲网】
法会因由分第一 
 fǎ huì yīn yóu fēn dì yī 
 法会因由分第一 
 rú shì wǒ wén·yī shí fó zài shě wèi guó·qí shù gi gū dú yuán· 
 如是我闻·一时佛在舍卫国·祇树给孤独园· 
 yǔ dà bǐ qiū zhòng qiān èr bǎi wǔ shí rén jù· 
 与大比丘众千二百五十人俱· 
 ěr shí shì zūn·shí shí·zhuó yī chí bō·rù shě wèi dài chéng· 
 尔时世尊·食时·著衣持钵·入舍卫大城· 
 qǐ shí·yú qí chéng zhōng·cì dì qǐ yǐ·huán zhì běn chǔ· 
 乞食·于其城中·次第乞已·还至本处· 
 fàn shí qì·shōu yī bō·xǐ zú yǐ·fū zuò ér zuò· 
 饭食讫·收衣钵·洗足已·敷座而坐· 
善现启请分第二 
 shàn xiàn qǐ qǐng fēn dì èr 
 善现启请分第二 
 shí zháng lǎo xū pú tí·zài dà zhòng zhōng·jícóng zuò qǐ· 
 时长老须菩提·在大众中·即从座起· 
 piān tǎn yòu jiān·yòu xī zhuó dì·hé zhǎng gōng jìng· 
 偏袒右肩·右膝著地·合掌恭敬· 
 ér bái fó yán·xī yǒu shì zūn·rú lái shàn hù niàn zhū pú sà· 
 而白佛言·稀有世尊·如来善护念诸菩萨· 
 shàn fù zhǔ zhū pú sà·shì zūn·shàn nán zǐ·shàn nǚ rén· 
 善付嘱诸菩萨·世尊·善男子·善女人· 
 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yún hé yīng zhù· 
 发阿耨多罗三藐三菩提心·云何应住· 
 yún hé xiáng fú qí xīn·fó yán·shàn zāi!shàn zāi·xū pú tí· 
 云何降伏其心·佛言·善哉善哉·须菩提· 
 rú rǔ suǒ shuō·rú lái shàn hù niàn zhū púsà·shàn fù zhǔ zhū pú sà· 
 如汝所说·如来善护念诸菩萨·善付嘱诸菩萨· 
 rǔ jīn dì tīng·dāng wéi rǔ shuō·shàn nán zǐ·shàn nǚ rén· 
 汝今谛听·当为汝说·善男子·善女人· 
 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yīng rú shì zhù· 
 发阿耨多罗三藐三菩提心·应如是住· 
 rú shì xiáng fú qí xīn·wéi rán·shì zūn·yuàn yao yù wén· 
 如是降伏其心·唯然·世尊·愿乐欲闻· 
大乘正宗分第三 
 dà chéng zhèng zōng fēn dì sān 
 大乘正宗分第三 
 fó gào xū pú tí·zhū pú sà mó hē sà·yīng rú shì xiáng fú qí xīn· 
 佛告须菩提·诸菩萨摩诃萨·应如是降伏其心· 
 suǒ yǒu yī qiē zhòng shēng zhī lèi·ruò luǎn shēng·ruò tāi shēng· 
 所有一切众生之类·若卵生·若胎生· 
 ruò shī shēng·ruò huà shēng·ruò yǒu sè·ruò wú sè·ruò yǒu xiǎng· 
 若湿生·若化生·若有色·若无色·若有想· 
 ruò wú xiǎng·ruò fēi yǒu xiǎng fēi wú xiǎng· 
 若无想·若非有想非无想· 
 wǒ jiē lìng rù wú yú niè pán ér miè dù zhī· 
 我皆令入无余涅槃而灭度之· 
 rú shì miè dù wú liàng wú shù wú biān zhòng shēng· 
 如是灭度无量无数无边众生· 
 shí wú zhòng shēng dé miè dù zhě· 
 实无众生得灭度者· 
 hé yǐ gù·xū pú tí·ruò pú sà yǒu wǒ xiànɡ· 
 何以故·须菩提·若菩萨有我相· 
 rén xiànɡ·zhòng shēng xiànɡ·shòu zhě xiànɡ·jí fēi pú sà· 
 人相·众生相·寿者相·即非菩萨· 
妙行无住分第四 
 miào xíng wú zhù fēn dì sì 
 妙行无住分第四 
 fù cì xū pú tí·pú sà yú fǎ·yīng wú suǒ zhù·xíng yú bù shī· 
 复次须菩提·菩萨于法·应无所住·行于佈施· 
 suǒ wèi bù zhù sè bù shī·bù zhù shēng xiāng wèi chù fǎ bù shī· 
 所谓不住色佈施·不住声香味触法佈施· 
 xū pú tí·pú sà yīng rú shì bù shībù zhù yú xiànɡ· 
 须菩提·菩萨应如是佈施·不住于相· 
 hé yǐ gù·ruò pú sà bù zhù xiànɡ bù shī·qí fú dé bù kě sī liang· 
 何以故·若菩萨不住相佈施·其福德不可思量· 
 xū pú tí·yú yì yún hé·dōng fāng xū kōng kě sī liang fǒu· 
 须菩提·于意云何·东方虚空可思量不· 
 bù yě·shì zūn·xū pú tí· 
 不也·世尊·须菩提· 
 nán xī běi fāng·sì wéi shàng xià xū kōng·kě sī liang fǒu· 
 南西北方·四维上下虚空·可思量不· 
 bù yě·shì zūn·xū pú tí· 
 不也·世尊·须菩提· 
 pú sà wú zhù xiànɡ bù shī·fú dé yì fù rú shì,bù kě sī liang· 
 菩萨无住相佈施·福德亦复如是不可思量· 
 xū pú tí·pú sà dàn yīng rú suǒ jiào zhù· 
 须菩提·菩萨但应如所教住· 
如理实见分第五 
 rú lǐ shí jiàn fēn dì wǔ 
 如理实见分第五 
 xū pú tí·yú yì yún hé·kě yǐ shēn xiànɡ jiàn rú lái fǒu· 
 须菩提·于意云何·可以身相见如来不· 
 bù yě·shì zūn·bù kě yǐ shēn xiànɡ dé jiàn rú lái·hé yǐ gù· 
 不也·世尊·不可以身相得见如来·何以故· 
 rú lái suǒ shuō shēn xiànɡ·jí fēi shēn xiànɡ· 
 如来所说身相·即非身相· 
 fó gào xū pú tí·fán suǒ yǒu xiànɡ·jiē shì xū wàng· 
 佛告须菩提·凡所有相·皆是虚妄· 
 ruò jiàn zhū xiànɡ fēi xiànɡ·jí jiàn rú lái· 
 若见诸相非相·即见如来· 
正信稀有分第六 
 zhèng xìn xī yǒu fēn dì liù 
 正信稀有分第六 
 xū pú tí bái fó yán·shì zūn·pō yǒu zhòng shēng· 
 须菩提白佛言·世尊·颇有众生· 
 dé wén rú shì yán shuō zhāng jù·shēng shí xìn fǒu· 
 得闻如是言说章句·生实信不· 
 fó gào xū pú t·mò zuò shì shuō· 
 佛告须菩提·莫作是说· 
 rú lái miè hòu·hòu wǔ bǎi suì·yǒu chí jiè xiū fú zhě· 
 如来灭后·后五百岁·有持戒修福者· 
 yú cǐ zhāng jù·néng shēng xìn xīn·yǐ cǐ wéi shí· 
 于此章句·能生信心·以此为实· 
 dāng zhī shì rén·bù yú yī fó èr fó sān sì wǔ fó ér zhǒng shàn gēn· 
 当知是人·不于一佛二佛三四五佛而种善根· 
 yǐ yú wú liàng qiān wàn fó suǒ·zhǒng zhū shàn gēn· 
 已于无量千万佛所·种诸善根· 
 wén shìzhāng jù·nǎi zhì yī niàn shēng jìng xìn zhě· 
 闻是章句·乃至一念生净信者· 
 xū pú tí·rú lái xī zhī xī jiàn· 
 须菩提·如来悉知悉见· 
 shì zhū zhòng shēng·dé rú shì wú liàng fú dé· 
 是诸众生·得如是无量福德· 
 hé yǐ gù·shì zhū zhòng shēng· 
 何以故·是诸众生· 
 wú fù wǒ xiànɡ·rén xiànɡ·zhòng shēng xiànɡ·shòu zhě xiànɡ· 
 无复我相·人相·众生相·寿者相· 
 wú fǎ xiànɡ·yì wú fēi fǎ xiànɡ· 
 无法相·亦无非法相· 
 hé yǐ gù·shì zhū zhòng shēng·ruò xīn qǔ xiànɡ· 
 何以故·是诸众生·若心取相· 
 zé wéi zhuó wǒ rén zhòng shēng shòu zhě· 
 则为著我人众生寿者 
 ruò qǔ fǎ xiànɡ·jí zhuó wǒ rén zhòng shēng shòu zhě· 
 若取法相·即著我人众生寿者· 
 hé yǐ gù·ruò qǔ fēi fǎ xiànɡ· 
 何以故·若取非法相· 
 jí zhuó wǒ rén zhòng shēng shòu zhě· 
 即著我人众生寿者· 
 shì gù bù yīng qǔ fǎ·bù yīng qǔ fēi fǎ· 
 是故不应取法·不应取非法· 
 yǐ shì yì gù·rú lái cháng shuō· 
 以是义故·如来常说· 
 rǔ děng bǐ qiū·zhī wǒ shuō fa·rú fá yù zhě· 
 汝等比丘·知我说法·如筏喻者· 
 fǎ shàng yīng shě·hé kuàng fēi fǎ· 
 法尚应舍·何况非法· 
无得无说分第七 
 wú dé wú shuō fēn dì qī 
 无得无说分第七 
 xū pú tí·yú yì yún hé· 
 须菩提·于意云何· 
 rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yē· 
 如来得阿耨多罗三藐三菩提耶· 
 rú lái yǒu suǒ shuō fa yē· 
 如来有所说法耶· 
 xū pú tí yán·rú wǒ jiě fó suǒ shuō yì· 
 须菩提言·如我解佛所说义· 
 wú yǒu dìng fǎ·míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí· 
 无有定法·名阿耨多罗三藐三菩提· 
 yì wú yǒu dìng fǎ·rú lái kě shuō· 
 亦无有定法·如来可说· 
 hé yǐ gù·rú lái suǒ shuō fa· 
 何以故·如来所说法· 
 jiē bù kě qǔ·bù kě shuō·fēi fǎ·fēi fēi fǎ· 
 皆不可取·不可说·非法·非非法· 
 suǒ yǐ zhě hé·yī qiē xián shèng·jiē yǐ wú wéi fǎ ér yǒu chā bié· 
 所以者何·一切贤圣·皆以无为法而有差别· 
依法出生分第八 
 yī fǎ chū shēng fēn dì bā 
 依法出生分第八 
 xū pú tí·yú yì yún hé· 
 须菩提·于意云何· 
 ruò rén mǎn sān qiān dà qiān shì jiè qī bǎo·yǐ yòng bù shī· 
 若人满三千大千世界七宝·以用佈施· 
 shì rén suǒ dé fú dé·nìng wéi duō fǒu· 
 是人所得福德·宁为多不· 
 xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn· 
 须菩提言·甚多·世尊· 
 hé yǐ gù·shì fú dé·jí fēi fú dé xìng· 
 何以故·是福德·即非福德性· 
 shì gù rú lái shuō fú dé duō· 
 是故如来说福德多· 
 ruò fù yǒu rén·yú cǐ jīng zhōng·shòu chí nǎi zhì sì jù jì děng· 
 若复有人·于此经中·受持乃至四句偈等· 
 wéi tā rén shuō·qí fú shèng bǐ· 
 为他人说·其福胜彼· 
 hé yǐ gù·xū pú tí·yī qiē zhū fó· 
 何以故·须菩提·一切诸佛· 
 jí zhū fó ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǎ·jiē cóng cǐ jīng chū· 
 及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法·皆从此经出· 
 xū pú tí·suǒ wèi fó fǎ zhě·jí fēi fó fǎ· 
 须菩提·所谓佛法者·即非佛法· 
一相无相分第九 
 yī xiànɡ wú xiànɡ fēn dì jiǔ 
 一相无相分第九 
 xū pú tí·yú yì yún hé· 
 须菩提·于意云何· 
 xū tuó huán néng zuò shì niàn·wǒ dé xū tuó huán guǒ fǒu· 
 须陀洹能作是念·我得须陀洹果不· 
 xū pú tí yán·bù yě·shì zūn·hé yǐ gù· 
 须菩提言·不也·世尊·何以故· 
 xū tuó huán míng wéi rù liú·ér wú suǒ rù· 
 须陀洹名为入流·而无所入· 
 bù rù sè shēng xiāng wèi chù fǎ·shì míng xū tuó huán· 
 不入色声香味触法·是名须陀洹· 
 xū pú tí·yú yì yún hé·sī tuó hán néng zuò shì niàn· 
 须菩提·于意云何·斯陀含能作是念· 
 wǒ dé sī tuó hán guǒ fǒu·xū pú tí yán· 
 我得斯陀含果不·须菩提言· 
 bù yě·shì zūn·hé yǐ gù· 
 不也·世尊·何以故· 
 sī tuó hán míng yī wǎng lái·ér shí wú wǎng lái·shì míng sī tuó hán· 
 斯陀含名一往来·而实无往来·是名斯陀含· 
 xū pú tí·yú yì yún hé·ā nà hán néng zuò shì niàn· 
 须菩提·于意云何·阿那含能作是念· 
 wǒ dé ā nà hán guǒ fǒu·xū pú tí yán· 
 我得阿那含果不·须菩提言· 
 bù yě·shì zūn·hé yǐ gù· 
 不也·世尊·何以故· 
 ā nà hán míng wéi bù lái·ér shí wú bù lái· 
 阿那含名为不来·而实无不来· 
 shì gù míng ā nà hán·xū pú tí·yú yì yún hé· 
 是故名阿那含·须菩提·于意云何· 
 ā luó hàn néng zuò shì niàn·wǒ dé ā luó hàn dào fǒu· 
 阿罗汉能作是念·我得阿罗汉道不· 
 xū pú tí yán·bù yě·shì zūn·hé yǐ gù· 
 须菩提言·不也·世尊·何以故· 
 shí wú yǒu fǎ·míng ā luó hàn· 
 实无有法·名阿罗汉· 
 shìzūn·ruò ā luó hàn zuò shì niàn·wǒ dé ā luó hàn dào· 
 世尊·若阿罗汉作是念·我得阿罗汉道· 
 jí wéi zhuó wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·shì zūn· 
 即为著我人众生寿者·世尊· 
 fó shuō wǒ dé wú zhèng sān mèi·rén zhōng zuì wéi dì yī· 
 佛说我得无诤三昧·人中最为第一· 
 shì dì yī lí yù ā luó hàn· 
 是第一离欲阿罗汉· 
 shì zūn·wǒ bù zuò shì niàn·wǒ shì lí yù ā luó hàn· 
 世尊·我不作是念·我是离欲阿罗汉· 
 shì zūn·wǒ ruò zuò shì niàn·wǒ dé ā luó hàn dào· 
 世尊·我若作是念·我得阿罗汉道· 
 shì zūn zé bù shuō xū pú t·shì yào a lán nà xíng zhě· 
 世尊则不说须菩提·是乐阿兰那行者· 
 yǐ xū pú tí shí wú suǒ xíng·ér míng xū pú tí· 
 以须菩提实无所行·而名须菩提· 
 shì yào ā lán nà xíng· 
 是乐阿兰那行· 
庄严净土分第十 
 zhuāng yán jìng tǔ fēn dì shí 
 庄严净土分第十 
 fó gào xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái xī zài rán dēng fó suǒ· 
 佛告须菩提·于意云何·如来昔在然灯佛所· 
 yú fǎ yǒu suǒ dé fǒu·bù yě·shì zūn· 
 于法有所得不·不也·世尊· 
 rú lái zài rán dēng fó suǒ·yú fǎ shí wú suǒ dé· 
 如来在然灯佛所·于法实无所得· 
 xū pú tí·yú yì yún hé·pú sà zhuāng yán fó tǔ fǒu· 
 须菩提·于意云何·菩萨庄严佛土不· 
 bù yě·shì zūn·hé yǐ gù· 
 不也·世尊·何以故· 
 zhuāng yán fó tǔ zhě·jí fēi zhuāng yán·shì míng zhuāng yán· 
 庄严佛土者·即非庄严·是名庄严· 
 shì gù,xū pú tí·zhū pú sà mó hē sà· 
 是故须菩提·诸菩萨摩诃萨· 
 yīng rú shì shēng qīng jìng xīn·bù yīng zhù sè shēng xīn· 
 应如是生清净心·不应住色生心· 
 bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fǎ shēng xīn· 
 不应住声香味触法生心· 
 yīng wú suǒ zhù ér shēng qí xīn·xū pú tí· 
 应无所住而生其心·须菩提· 
 pì rú yǒu rén·shēn rú xū mí shān wáng·yú yì yún hé· 
 譬如有人·身如须弥山王·于意云何· 
 shì shēn wéi dà fǒu·xū pú tí yán·shèn dà·shì zūn· 
 是身为大不·须菩提言·甚大·世尊· 
 hé yǐ gù·fó shuō fēi shēn·shì míng dà shēn· 
 何以故·佛说非身·是名大身· 
无为福胜分第十一 
 wú wéi fú shèng fēn dì shí yī 
 无为福胜分第十一 
 xū pú tí·rú héng hé zhōng suǒ yǒu shā shù·rú shì shā děng héng hé· 
 须菩提·如恒河中所有沙数·如是沙等恒河· 
 yú yì yún hé·shì zhū héng hé shā·nìng wéi duō fǒu· 
 于意云何·是诸恒河沙·宁为多不· 
 xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·dàn zhū héng hé·shàng duō wú shù· 
 须菩提言·甚多·世尊·但诸恒河·尚多无数· 
 hé kuàng qíshā·xū pú tí·wǒ jīn shí yán gào rǔ· 
 何况其沙·须菩提·我今实言告汝· 
 ruò yǒu shàn nán zǐ·shàn nǚ rén· 
 若有善男子·善女人· 
 yǐ qī bǎo mǎn ěr suǒ héng hé shā shù sān qiān dà qiān shì jiè· 
 以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界· 
 yǐ yòng bù shī·dé fú duō fǒu· 
 以用布施·得福多不· 
 xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn· 
 须菩提言·甚多·世尊· 
 fó gào xū pú tí·ruò shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·yú cǐ jīng zhōng· 
 佛告须菩提·若善男子·善女人·于此经中· 
 nǎi zhì shòu chísì jù jì děng·wéi tā rén shuō· 
 乃至受持四句偈等·为他人说· 
 ér cǐ fú dé·shèng qián fú dé· 
 而此福德·胜前福德· 
尊重正教分第十二 
 zūn zhòng zhèng jiào fēn dì shí èr 
 尊重正教分第十二 
 fù cì xū pú tí·suí shuō shì jīng·nǎi zhì sì jù jì děng· 
 复次须菩提·随说是经·乃至四句偈等· 
 dāng zhī cǐ chǔ·yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó· 
 当知此处·一切世间天人阿修罗· 
 jiē yīng gōng yǎng·rú fó tǎ miào· 
 皆应供养·如佛塔庙· 
 hé kuàng yǒu rén·jìn néng shòu chí dú sòng· 
 何况有人·尽能受持读诵· 
 xū pú tí·dāng zhī shì rén·chéng jiù zuì shàng dì yī xī yǒu zhī fǎ· 
 须菩提·当知是人·成就最上第一稀有之法· 
 ruò shì jīng diǎn suǒ zài zhī chù·jí wéi yǒu fó· 
 若是经典所在之处·即为有佛· 
 ruò zūn zhòng dì zǐ· 
 若尊重弟子· 
如法受持分第十三 
 rú fǎ shòu chí fēn dì shí sān 
 如法受持分第十三 
 ěr shí xū pú tí bái fó yán·shì zūn· 
 尔时须菩提白佛言·世尊· 
 dāng hé míng cǐ jīng·wǒ děng yún hé fèng chí· 
 当何名此经·我等云何奉持· 
 fó gào xū pú tí·shì jīng míng wéi jīn gāng bō rě bō luó mì· 
 佛告须菩提·是经名为金刚般若波罗蜜· 
 yǐ shì míng zi·rǔ dāng fèng chí·suǒ yǐ zhě hé· 
 以是名字·汝当奉持·所以者何· 
 xū pú tí·fó shuō bō rě bō luó mì·jí fēi bō rě bō luó mì· 
 须菩提·佛说般若波罗蜜·即非般若波罗蜜· 
 shì míng bō rě bō luó mì·xū pú tí· 
 是名般若波罗蜜·须菩提· 
 yú yì yún hé·rú lái yǒu suǒ shuō fa fǒu· 
 于意云何·如来有所说法不· 
 xū pú tí bái fó yán·shì zūn·rú lái wú suǒ shuō· 
 须菩提白佛言·世尊·如来无所说· 
 xū pú tí·yú yì yún hé· 
 须菩提·于意云何· 
 sān qiān dà qiān shì jiè·suǒ yǒu wēi chén·shì wéi duō fǒu· 
 三千大千世界·所有微尘·是为多不· 
 xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn· 
 须菩提言·甚多·世尊· 
 xū pútí·zhū wēi chén·rú lái shuō fēi wēi chén·shì míng wēi chén· 
 须菩提·诸微尘·如来说非微尘·是名微尘· 
 rú lái shuō shì jiè·fēi shì jiè·shì míng shì jiè· 
 如来说世界·非世界·是名世界· 
 xū pú tí·yú yì yún hé· 
 须菩提·于意云何· 
 kě yǐ sān shí èr xiànɡ jiàn rú lái fǒu· 
 可以三十二相见如来不· 
 bù yě·shì zūn·bù kě yǐ sān shí èr xiànɡ dé jiàn rú lái· 
 不也·世尊·不可以三十二相得见如来· 
 hé yǐ gù·rú lái shuō sān shí èr xiànɡ·jí shì fēi xiànɡ· 
 何以故·如来说三十二相·即是非相· 
 shì míng sān shí èr xiànɡ·xū pú tí· 
 是名三十二相·须菩提· 
 ruòyǒu shàn nánzǐ shàn nǚ rén·yǐ héng hé shā děng shēn mìng bù shī· 
 若有善男子善女人·以恒河沙等身命佈施· 
 ruò fù yǒu rén·yú cǐ jīng zhōng·nǎi zhì shòu chí sì jù jì děng· 
 若复有人·于此经中·乃至受持四句偈等· 
 wéi tā rén shuō qí fú shèn duō· 
 为他人说其福甚多· 
离相寂灭分第十四 
 lí xiànɡ jì miè fēn dì shí sì 
 离相寂灭分第十四 
 ěr shí xū pú tí·wén shuō shì jīng·shēn jiě yì qù· 
 尔时须菩提·闻说是经·深解义趣· 
 tì lèi bēi qì·ér bái fó yán·xī yǒu shì zūn· 
 涕泪悲泣·而白佛言·稀有世尊· 
 fó shuō rú shì shèn shēn jīng diǎn· 
 佛说如是甚深经典· 
 wǒ cóng xī lái·suǒ dé huì yǎn·wèi céng dé wén rú shì zhī jīng· 
 我从昔来·所得慧眼·未曾得闻如是之经· 
 shì zūn·ruò fù yǒu rén·dé wén shì jīng·xìn xīn qīng jìng· 
 世尊·若复有人·得闻是经·信心清净· 
 zé shēng shí xiànɡ·dāng zhī shì rén·chéng jiù dì yī xī yǒu gōng dé· 
 则生实相·当知是人·成就第一稀有功德· 
 shì zūn·shì shí xiànɡ zhě·zé shì fēi xiànɡ· 
 世尊·是实相者·即是非相· 
 shì gù rú lái shuō míng shí xiànɡ·shì zūn· 
 是故如来说名实相·世尊· 
 wǒ jīn dé wén rú shì jīng diǎn·xìn jiě shòu chí·bù zú wéi nán· 
 我今得闻如是经典·信解受持·不足为难· 
 ruò dāng lái shì·hòu wǔ bǎi suì·qí yǒu zhòng shēng· 
 若当来世·后五百岁·其有众生· 
 dé wén shì jīng·xìn jiě shòu chí·shì rén zé wéi dì yī xī yǒu· 
 得闻是经·信解受持·是人即为第一稀有· 
 hé yǐ gù·cǐ rén wú wǒ xiànɡ·rén xiànɡ·zhòng shēng xiànɡ· 
 何以故·此人无我相·人相·众生相· 
 shòu zhě xiànɡ·suǒ yǐ zhě hé·wǒ xiànɡ jí shì fēi xiànɡ· 
 寿者相·所以者何·我相即是非相· 
 rén xiànɡ zhòng shēng xiànɡ shòu zhě xiànɡ·jí shì fēi xiànɡ· 
 人相众生相寿者相·即是非相· 
 hé yǐ gù·lí yī qiē zhū xiànɡ·zé míng zhū fó· 
 何以故·离一切诸相·即名诸佛· 
 fó gào xū pú tí·rú shì rú shì· 
 佛告须菩提·如是如是· 
 ruò fù yǒu rén·dé wén shì jīng·bù jīng bù bù bù wèi· 
 若复有人·得闻是经·不惊不怖不畏· 
 dāng zhī shì rén·shèn wéi xī yǒu·hé yǐ gù·xū pú tí· 
 当知是人·甚为稀有·何以故·须菩提· 
 rú lái shuō dì yī bō luó mì·jí fēi dì yī bō luó mì· 
 如来说第一波罗蜜·即非第一波罗蜜· 
 shì míng dì yī bō luó mì·xū pú tí·rěn rǔ bō luó mì· 
 是名第一波罗蜜·须菩提·忍辱波罗蜜· 
 rú lái shuō fēi rěn rǔ bō luó mì·shì míng rěn rǔ bō luó mì·hé yǐ gù· 
 如来说非忍辱波罗蜜·是名忍辱波罗蜜·何以故· 
 xū pú tí·rú wǒ xī wéi gē lì wáng gē jié shēn tǐ· 
 须菩提·如我昔为歌利王割截身体· 
 wǒ yú ěr shí·wú wǒ xiànɡ·wú rén xiànɡ·wú zhòng shēng xiànɡ· 
 我于尔时·无我相·无人相·无众生相· 
 wú shòu zhě xiànɡ·hé yǐ gù·wǒ yú wǎng xī jié jié zhī jiě shí· 
 无寿者相·何以故·我于往昔节节支解时· 
 yǒu wǒ xiànɡ·rén xiànɡ·zhòng shēng xiànɡ·shòu zhě xiànɡ 
 若有我相·人相·众生相·寿者相· 
 yīng shēng chēn hèn·xū pú tí· 
 应生瞋恨·须菩提· 
 yòu niàn guò qù yú wǔ bǎi shì·zuò rěn rǔ xiān rén·yú ěr suǒ shì· 
 又念过去于五百世·作忍辱仙人·于尔所世· 
 wú wǒ xiànɡ·wú rén xiànɡ·wú zhòng shēng xiànɡ·wú shòu zhě xiànɡ· 
 无我相·无人相·无众生相·无寿者相· 
 shì gù xū pú tí·pú sà yīng lí yī qiē xiànɡ· 
 是故须菩提·菩萨应离一切相· 
 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·bù yīng zhù sè shēng xīn· 
 发阿耨多罗三藐三菩提心·不应住色生心· 
 bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fǎ shēng xīn· 
 不应住声香味触法生心· 
 yīng shēng wú suǒ zhù xīn·ruò xīn yǒu zhù·jí wéi fēi zhù 
 应生无所住心·若心有住·即为非住· 
 shì gù fó shuō pú sà xīn·bù yīng zhù sè bù shī· 
 是故佛说菩萨心·不应住色佈施· 
 xū pú tí·pú sà wéi lì yì yī qiē zhòng shēng gù·yīng rú shì bù shī· 
 须菩提·菩萨为利益一切众生故·应如是佈施· 
 rú lái shuō yī qiē zhū xiànɡ·jí shì fēi xiànɡ· 
 如来说一切诸相·即是非相· 
 yòu shuō yī qiē zhòng shēng·jí fēi zhòng shēng。xū pú tí· 
 又说一切众生·即非众生·须菩提· 
 rú lái shì zhēn yǔ zhě·shí yǔ zhě·rú yǔ zhě·bù kuáng yǔ zhě· 
 如来是真语者·实语者·如语者·不狂语者· 
 bù yì yǔ zhě·xū pú tí·rú lái suǒ dé cǐ fǎ·cǐ fǎ wú shí wú xū· 
 不异语者·须菩提·如来所得法·此法无实无虚· 
 xū pú tí·ruò pú sà xīn zhù yú fǎ ér xíng bù shī· 
 须菩提·若菩萨心住于法而行佈施· 
 rú rén rù ān·zé wú suǒ jiàn· 
 如人入暗·即无所见· 
 ruò pú sà xīn bù zhù fǎ ér xíng bù shī· 
 若菩萨心不住法而行佈施· 
 rú rén yǒu mù·rì guāng míng zhào·jiàn zhǒng zhǒng sè· 
 如人有目·日光明照·见种种色· 
 xū pú tí·dāng lái zhī shì·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén· 
 须菩提·当来之世·若有善男子善女人· 
 néng yú cǐ jīng shòu chí dú sòng·zé wéi rú lái yǐ fó zhì huì· 
 能于此经受持读诵·即为如来以佛智慧· 
 xī zhī shì rén·xī jiàn shì rén· 
 悉知是人·悉见是人· 
 jiē dé chéng jiù wú liàng wú biān gōng dé· 
 皆得成就无量无边功德· 
持经功德分第十五 
 chí jīng gōng dé fēn dì shí wǔ 
 持经功德分第十五 
 xū pú tí·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén· 
 须菩提·若有善男子善女人· 
 chū rì fēn yǐ héng hé shā děng shēn bù shī· 
 初日分以恒河沙等身佈施· 
 zhōng rì fēn fù yǐ héng hé shā děng shēn bù shī· 
 中日分复以恒河沙等身佈施· 
 hòu rì fēn yì yǐ héng hé shā děng shēn bù shī· 
 后日分亦以恒河沙等身佈施· 
 rú shì wú liàng bǎi qiān wàn yì jié·yǐ shēn bù shī· 
 如是无量百千万亿劫·以身佈施· 
 ruò fù yǒu rén wén cǐ jīng diǎn·xìn xīn bù nì·qí fú shèng bǐ· 
 若复有人闻此经典·信心不逆·其福胜彼· 
 hé kuàng shū xiě shòu chí dú sòng·wèi rén jiě shuō· 
 何况书写受持读诵·为人解说· 
 xū pú tí·yǐ yào yán zhī·shì jīng yǒu bù kě sī yì· 
 须菩提·以要言之·是经有不可思议· 
 bùkě chēng liàng·wú biān gōng dé·rú lái wéi fā dà chéng zhě shuō· 
 不可称量·无边功德·如来为发大乘者说· 
 wéi fā zuì shàng chéng zhě shuō· 
 为发最上乘者说· 
 ruò yǒu rén néng shòu chí dú sòng·guǎng wèi rén shuō· 
 若有人能受持读诵·广为人说· 
 rú lái xī zhī shì rén·xī jiàn shì rén· 
 如来悉知是人·悉见是人· 
 jiē dé chéng jiù bù kě liàng·bù kě chēng·wú yǒu biān· 
 皆得成就不可量·不可称·无有边· 
 bù kě sī yì gōng dé·rú shì rén děng· 
 不可思议功德·如是人等· 
 jí wéi hè dān rú lái ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí· 
 即为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提· 
 hé yǐ gù·xū pú tí·ruò yao xiǎo fǎ zhě· 
 何以故·须菩提·若乐小法者· 
 zhuó wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn· 
 著我见·人见·众生见·寿者见· 
 zé yú cǐ jīng·bù néng tīng shòu dú sòng·wèi rén jiě shuō· 
 则于此经·不能听受读诵·为人解说· 
 xū pú tí·zài zài chù chù·ruò yǒu cǐ jīng· 
 须菩提·在在处处·若有此经· 
 yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·suǒ yīng gōng yǎng·dāng zhī cǐ chǔ· 
 一切世间天人阿修罗·所应供养·当知此处· 
 zé wéi shì tǎ·jiē yīng gōng jìng·zuò lǐ wéi rào· 
 则为是塔·皆应恭敬·作礼围绕· 
 yǐ zhū huá xiāng·ér sàn qí chǔ· 
 以诸华香·而散其处· 
能净业障分第十六 
 néng jìng yè zhàng fēn dì shí liù 
 能净业障分第十六 
 fù cì xū pú tí·shàn nán zǐ shàn nǚ rén·shòu chí dú sòng cǐ jīng· 
 复次须菩提·善男子善女人·受持读诵此经· 
 ruò wèi rén qīng jiàn·shì rén xiān shì zuì yè·yīng duò è dào· 
 若为人轻贱·是人先世罪业·应堕恶道· 
 yǐ jīn shì rén qīng jiàn gù·xiān shì zuì yè·zé wéi xiāo miè· 
 以今世人轻贱故·先世罪业·则为消灭· 
 dāng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí· 
 当得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提· 
 wǒ niàn guò qù wú liàng ā sēng qí jié·yú rán dēng fó qián· 
 我念过去无量阿僧祇劫·于然灯佛前· 
 dé zhí bā bǎi sì qiān wàn yì nà yóu tā zhū fó· 
 得值八百四千万亿那由他诸佛· 
 xī jiē gōng yǎng chéng shì· 
 悉皆供养承事· 
 wú kōng guò zhě·ruò fù yǒu rén·yú hòu mò shì· 
 无空过者·若复有人·于后末世· 
 néng shòu chí dú sòng cǐ jīng·suǒ dé gōng dé· 
 能受持读诵此经·所得功德· 
 yú wǒ suǒ gōng yǎng zhū fó gōng dé·bǎi fēn bù jí yī· 
 于我所供养诸佛功德·百分不及一· 
 qiān wàn yì fēn·nǎi zhì suàn shù pì yù suǒ bù néng jí· 
 千万亿分·乃至算数譬喻所不能及· 
 xū pú tí·ruò shàn nán zǐ shàn nǚ rén·yú hòu mò shì· 
 须菩提·若善男子善女人·于后末世· 
 yǒu shòu chí dú sòng cǐ jīng·suǒ dé gōng dé·wǒ ruò jù shuō zhě· 
 有受持读诵此经·所得功德·我若具说者· 
 huò yǒu rén wén·xīn jé kuáng luàn·hú yí bù xìn· 
 或有人闻·心即狂乱·狐疑不信· 
 xū pú tí·dāng zhī shì jīng yì bù kě sī yì·guǒ bào yì bù kě sī yì· 
 须菩提·当知是经义不可思议·果报亦不可思议· 
究竟无我分第十七 
 jiu jìng wu wǒ fēn dì shí qi 
 究竟无我分第十七 
 ěr shí xū pú tí bái fó yán·shì zūn·shàn nán zǐ shàn nǚ rén· 
 尔时须菩提白佛言·世尊·善男子善女人· 
 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yún hé yīng zhù· 
 发阿耨多罗三藐三菩提心·云何应住· 
 yún hé xiáng fú qí xīn·fó gào xū pú tí·shàn nán zǐ shàn nǚ rén· 
 云何降伏其心·佛告须菩提·善男子善女人· 
 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·dāng shēng rú shì xīn· 
 发阿耨多罗三藐三菩提者·当生如是心· 
 wǒ yīng miè dù yī qiē zhòng shēng·miè dù yī qiē zhòng shēng yǐ· 
 我应灭度一切众生·灭度一切众生已· 
 ér wú yǒu yī zhòng shēng shí miè dù zhě·hé yǐ gù· 
 而无有一众生实灭度者·何以故· 
 xū pú tí·ruò pú sà yǒu wǒ xiànɡ·rén xiànɡ·zhòng shēng xiànɡ· 
 须菩提·若菩萨有我相·人相·众生相· 
 shòu zhě xiànɡ·zé fēi pú sà·suǒ yǐ zhě hé·xū pú tí· 
 寿者相·则非菩萨·所以者何·须菩提· 
 shí wú yǒu fǎ fā·ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě· 
 实无有法·发阿耨多罗三藐三菩提者· 
 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yú rán dēng fó suǒ· 
 须菩提·于意云何·如来于然灯佛所· 
 yǒu fǎ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǒu· 
 有法得阿耨多罗三藐三菩提不· 
 bù yě·shì zūn·rú wǒ jiě fó suǒ shuō yì· 
 不也·世尊·如我解佛所说义· 
 fó yú rán dēng fó suǒ wú yǒu fǎ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí· 
 佛于然灯佛所无有法得阿耨多罗三藐三菩提· 
 fó yán·rú shì rú shì·xū pú tí·shí wú yǒu fǎ· 
 佛言·如是如是·须菩提·实无有法· 
 rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí· 
 如来得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提· 
 ruò yǒu fǎ·rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě· 
 若有法·如来得阿耨多罗三藐三菩提者· 
 rán dēng fó zé bù yǔ wǒ shòu jì·rǔ yú lái shìédāng dé zuò fó· 
 然灯佛则不与我受记·汝于来世·当得作佛· 
 hào shì jiā móu ní·yǐ shí wú yǒu fǎ· 
 号释迦牟尼·以实无有法· 
 dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí· 
 得阿耨多罗三藐三菩提· 
 shì gù rán dēng fó yǔ wǒ shòu jì·zuò shì yán· 
 是故然灯佛与我受记·作是言· 
 rǔ yú lái shì·dāng dé zuò fó·hào shì jiā móu ní·hé yǐ gù· 
 汝于来世·当得作佛·号释迦牟尼·何以故· 
 rú lái zhě·jí zhū fǎ rú yì· 
 如来者·即诸法如义· 
 ruò yǒu rén yán rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí· 
 若有人言·如来得阿耨多罗三藐三菩提· 
 xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·fó dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí· 
 须菩提·实无有法·佛得阿耨多罗三藐三菩提· 
 xū pú tí·rú lái suǒ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí· 
 须菩提·如来所得阿耨多罗三藐三菩提· 
 yú shì zhōng wú shí wú xū·shì gù rú lái shuō yī qiē fǎ· 
 于是中无实无虚·是故如来说一切法· 
 jiē shì fó fǎ·xū pú tí·suǒ yán yī qiē fǎ zhě·jí fēi yī qiē fǎ· 
 皆是佛法·须菩提·所言一切法者·即非一切法· 
 shì gù míng yī qiē fǎ·xū pú tí·pì rú rén shēn cháng dà· 
 是故名一切法·须菩提·譬如人身长大· 
 xū pú tí yán·shì zūn·rú lái shuō rén shēn cháng dà· 
 须菩提言·世尊·如来说人身长大· 
 jí wéi fēi dà shēn·shì míng dà shēn·xū pú tí·pú sà yì rú shì· 
 即为非大身·是名大身·须菩提·菩萨亦如是· 
 ruò zuò shì yán·wǒ dāng miè dù wú liàng zhòng shēng· 
 若作是言·我当灭度无量众生· 
 jí bù míng pú sà·hé yǐ gù·xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·míng wéi pú sà· 
 即不名菩萨·何以故·须菩提·实无有法·名为菩萨· 
 shìgù fó shuō yī qiē fǎ·wú wǒ·wú rén·wú zhòng shēng·wú shòu zhě· 
 是故佛说一切法·无我·无人·无众生·无寿者· 
 xū pú tí·ruò pú sà zuò shì yán·wǒ dāng zhuāng yán fó tǔ· 
 须菩提·若菩萨作是言·我当庄严佛土· 
 shì bù míng pú sà·hé yǐ gù·rú lái shuō zhuāng yán fó tǔ zhě· 
 是不名菩萨·何以故·如来说庄严佛土者· 
 jí fēi zhuāng yán·shì míng zhuāng yán·xū pú tí· 
 即非庄严·是名庄严·须菩提· 
 ruò pú sà tōng dá wú wǒ fǎ zhě·rú lái shuō míng zhēn shi pú sà· 
 若菩萨通达无我法者·如来说名真是菩萨· 
一体同观分第十八 
 yī tǐ tóng guān fēn dì shí bā 
 一体同观分第十八 
 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu ròu yǎn fǒu· 
 须菩提·于意云何·如来有肉眼不· 
 rú shì·shì zūn·rú lái yǒu ròu yǎn· 
 如是·世尊·如来有肉眼· 
 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu tiān yǎn fǒu· 
 须菩提·于意云何·如来有天眼不· 
 rú shì·shì zūn·rú lái yǒu tiān yǎn· 
 如是·世尊·如来有天眼· 
 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu huì yǎn fǒu· 
 须菩提·于意云何·如来有慧眼不· 
 rú shì·shì zūn·rú lái yǒu huì yǎn· 
 如是·世尊·如来有慧眼· 
 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu fǎ yǎn fǒu· 
 须菩提·于意云何·如来有法眼不· 
 rú shì·shì zūn·rú lái yǒu fǎ yǎn· 
 如是·世尊·如来有法眼· 
 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu fó yǎn fǒu· 
 须菩提·于意云何·如来有佛眼不· 
 rú shì·shì zūn·rú lái yǒu fó yǎn· 
 如是·世尊·如来有佛眼· 
 xū pú tí·yú yì yún hé·rú héng hé zhōng suǒ yǒu shā· 
 须菩提·于意云何·如恒河中所有沙· 
 fó shuō shì shā fǒu·rú shì·shì zūn·rú lái shuō shì shā· 
 佛说是沙不·如是·世尊·如来说是沙· 
 xū pú tí·yú yì yún hé·rú yī héng hé zhōng suǒ yǒu shā· 
 须菩提·于意云何·如一恒河中所有沙· 
 yǒu rú shì shā děng héng hé·shì zhū héng hé suǒ yǒu shā shù· 
 有如是沙等恒河·是诸恒河所有沙数· 
 fó shì jiè rú shì·nìng wéi duō fǒu·shèn duō·shì zūn· 
 佛世界如是·宁为多不·甚多·世尊· 
 fó gào xū pú tí·ěr suǒ guó tǔ zhōng·suǒ yǒu zhòng shēng· 
 佛告须菩提·尔所国土中·所有众生· 
 ruò gàn zhǒng xīn·rú lái xī zhī·hé yǐ gù·rú lái shuō zhū xīn· 
 若干种心·如来悉知·何以故·如来说诸心· 
 jiē wéi fēi xīn·shì míng wéi xīn·suǒ yǐ zhě hé·xū pú tí· 
 皆为非心·是名为心·所以者何·须菩提· 
 guò qù xīn bù kě dé·xiàn zài xīn bù kě dé·wèi lái xīn bù kě dé· 
 过去心不可得·现在心不可得·未来心不可得· 
法界通化分第十九 
 fǎ jiè tōng huà fēn dì shí jiǔ 
 法界通化分第十九 
 xū pú tí·yú yì yún hé· 
 须菩提·于意云何· 
 ruò yǒu rén mǎn sān qiān dà qiān shì jiè qī bǎo· 
 若有人满三千大千世界七宝· 
 yǐ yòng bù shī·shì rén yǐ shì yīn yuán·dé fú duō fǒu· 
 以用佈施·是人以是因缘·得福多不· 
 rú shì·shì zūn·cǐ rén yǐ shì yīn yuán·dé fú shèn duō xū pú tí· 
 如是·世尊·此人以是因缘·得福甚多·须菩提· 
 ruò fú dé yǒu shí·rú lái bù shuō dé fú dé duō· 
 若福德有实·如来不说得福德多· 
 yǐ fú dé wú gù·rú lái shuō dé fú dé duō· 
 以福德无故·如来说得福德多· 
离色离相分第二十 
 lí sè lí xiànɡ fēn dì èr shí 
 离色离相分第二十 
 xū pú tí·yú yì yún hé·fó kě yǐ jù zú sè shēn jiàn fǒu· 
 须菩提·于意云何·佛可以具足色身见不· 
 bù yě·shì zūn·rú lái bù yīng yǐ jù zú sè shēn jiàn·hé yǐ gù· 
 不也·世尊·如来不应以具足色身见·何以故· 
 rú lái shuō jù zú sè shēn·jí fēi jù zú sè shēn· 
 如来说具足色身·即非具足色身· 
 shì míng jù zú sè shēn· 
 是名具足色身· 
 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái kě yǐ jù zú zhū xiànɡ jiàn fǒu· 
 须菩提·于意云何·如来可以具足诸相见不· 
 bù yě·shì zūn·rú lái bù yīng yǐ jù zú zhū xiànɡ jiàn·hé yǐ gù· 
 不也·世尊·如来不应以具足诸相见·何以故· 
 rú lái shuō zhū xiànɡ jù zú·jí fēi zhū xiāng jù zú· 
 如来说诸相具足·即非具足· 
 shì míng zhū xiànɡ jù zú· 
 是名诸相具足· 
非说所说分第二十一 
 fēi shuō suǒ shuō fēn dì èr shí yī 
 非说所说分第二十一 
 xū pú tí·rǔ wù wèi rú lái zuò shì niàn· 
 须菩提·汝勿谓如来作是念· 
 wǒ dāng yǒu suǒ shuō fa·mò zuò shì niàn· 
 我当有所说法·莫作是念· 
 hé yǐ gù ruò rén yán rú lái yǒu suǒ shuō fa jí wéi bàng fó· 
 何以故·若人言如来有所说法·即为谤佛· 
 bù néng jiě wǒ suǒ shuō gù·xū pú tí·shuō fa zhě· 
 不能解我所说故·须菩提·说法者· 
 wú fǎ kě shuō·shì míng shuō fa· 
 无法可说·是名说法· 
 ěr shí huì mìng xū pú tí bái fó yán·shì zūn· 
 尔时慧命须菩提白佛言·世尊· 
 pō yǒu zhòngshēng·yúwèi láishì·wénshuō shì fǎ·shēng xìn xīn fǒu· 
 颇有众生·于未来世·闻说是法·生信心不· 
 fó yán·xū pú tí·bǐ fēi zhòng shēng·fēi bù zhòng shēng·hé yǐ gù· 
 佛言·须菩提·彼非众生·非不众生·何以故· 
 xū pú tí·zhòng shēng zhòng shēng zhě· 
 须菩提·众生众生者· 
 rú lái shuō fēi zhòng shēng·shì míng zhòng shēng· 
 如来说非众生·是名众生· 
无法可得分第二十二 
 wú fǎ kě dé fēn dì èr shí èr 
 无法可得分第二十二 
 xū pú tí bái fóyán·shìzūn·fó dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí· 
 须菩提白佛言·世尊·佛得阿耨多罗三藐三菩提· 
 wéi wú suǒ dé yē·fó yán·rú shì rú shì·xū pú tí· 
 为无所得耶·佛言·如是如是·须菩提· 
 wǒ yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·nǎi zhì wú yǒu shǎo fǎ kě dé· 
 我于阿耨多罗三藐三菩提·乃至无有少法可得· 
 shì míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí· 
 是名阿耨多罗三藐三菩提· 
净心行善分第二十三 
 jìng xīn xíng shàn fēn dì èr shí sān 
 净心行善分第二十三 
 fù cì xū pú tí·shì fǎ píng děng·wú yǒu gāo xià· 
 复次须菩提·是法平等·无有高下· 
 shì míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí· 
 是名阿耨多罗三藐三菩提· 
 yǐ wú wǒ·wú rén·wú zhòng shēng·wú shòu zhě·xiū yī qiē shàn fǎ· 
 以无我·无人·无众生·无寿者·修一切善法· 
 zé dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí· 
 则得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提· 
 suǒ yán shàn fǎ zhě·rú lái shuō jí fēi shàn·fǎ shì míng shàn fǎ· 
 所言善法者·如来说即非善法·是名善法· 
福智无比分第二十四 
 fú zhì wú bǐ fēn dì èr shí sì 
 福智无比分第二十四 
 xū pú tí·ruò sān qiān dà qiān shì jiè zhōng· 
 须菩提·若三千大千世界中· 
 suǒ yǒu zhū xū mí shān wáng· 
 所有诸须弥山王· 
 rú shì děng qī bǎo jù·yǒu rén chí yòng bù shī· 
 如是等七宝聚·有人持用佈施· 
 ruò rén yǐ cǐ bō rě bō luó mì jīng·nǎi zhì sì jù jì děng· 
 若人以此般若波罗蜜经·乃至四句偈等· 
 shòu chí dú sòng·wéi tā rén shuō·yú qián fú dé· 
 受持读诵·为他人说·于前福德· 
 bǎi fēn bù jí yī·bǎi qiān wàn yì fēn· 
 百分不及一·百千万亿分· 
 nǎi zhì suàn shù pì&, nbsp;yù suǒ bù néng jí· 
 乃至算数譬喻所不能及· 
化无所化分第二十五 
 huà wú suǒ huà fēn dì èr shí wǔ 
 化无所化分第二十五 
 xū pú tí·yú yì yún hé·rǔ děng wù wèi rú lái zuò shì niàn· 
 须菩提·于意云何·汝等勿谓如来作是念· 
 wǒ dāng dù zhòng shēng·xū pú tí·mò zuò shì niàn·hé yǐ gù· 
 我当度众生·须菩提·莫作是念·何以故· 
 shí wú yǒu zhòng shēng rú lái dù zhě· 
 实无有众生如来度者· 
 ruò yǒu zhòng shēng rú lái dù zhě· 
 若有众生如来度者· 
 rú lái jí yǒu wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·xū pú tí· 
 如来即有我人众生寿者·须菩提· 
 rú lái shuō yǒu wǒ zhě·zé fēi yǒu wǒ· 
 如来说有我者·即非有我· 
 ér fán fū zhī rén yǐ wéi yǒu wǒ·xū pú tí·fán fū zhě· 
 而凡夫之人以为有我·须菩提·凡夫者· 
 rú lái shuō zé fēi fán fū·shì míng fán fū· 
 如来说即非凡夫·是名凡夫· 
法身非相分第二十六 
 fǎ shēn fēi xiànɡ fēn dì èr shí liù 
 法身非相分第二十六 
 xū pú tí·yú yì yún hé·kě yǐ sān shí èr xiànɡ guān rú lái fǒu· 
 须菩提·于意云何·可以三十二相观如来不· 
 xū pú tí yán·rú shì rú shì·yǐ sān shí èr xiànɡ guān rú lái· 
 须菩提言·如是如是·以三十二相观如来· 
 fó yán·xū pú tí·ruò yǐ sān shí èr xiànɡ guān rú lái zhě· 
 佛言·须菩提·若以三十二相观如来者· 
 zhuǎn lún shèng wáng·jí shì rú lái· 
 转轮圣王·即是如来· 
 xū pú tí bái fó yán·shì zūn rú wǒ jiě fó suǒ shuō yì· 
 须菩提白佛言·世尊如我解佛所说义· 
 bù yīng yǐ sān shí èr xiànɡ guān rú lái· 
 不应以三十二相观如来· 
 ěr shí shì zūn ér shuō jì yán· 
 尔时世尊而说偈言· 
 ruò yǐ sè jiàn wǒ yǐ yīn shēng qiú wǒ 
 若以色见我 以音声求我 
 shì rén xíng xié dào bù néng jiàn rú lái 
 是人行邪道 不能见如来 
无断无灭分第二十七 
 wú duàn wú miè fēn dì èr shí qī 
 无断无灭分第二十七 
 xū pú tí·rǔ ruò zuò shì niàn·rú lái bù yǐ jù zú xiànɡ gù· 
 须菩提·汝若作是念·如来不以具足相故· 
 dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí· 
 得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提· 
 mò zuò shì niàn·rú lái bù yǐ jù zú xiànɡ gù· 
 莫作是念·如来不以具足相故· 
 dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí· 
 得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提· 
 rǔ ruò zuò shì niàn·fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě· 
 汝若作是念·发阿耨多罗三藐三菩提心者· 
 shuō zhū fǎ duàn miè·mò zuò shì niàn·hé yǐ gù· 
 说诸法断灭·莫作是念·何以故· 
 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě· 
 发阿耨多罗三藐三菩提心者· 
 yú fǎ bù shuō duàn miè xiànɡ· 
 于法不说断灭相· 
不受不贪分第二十八 
 bù shòu bù tān fēn dì èr shí bā 
 不受不贪分第二十八 
 xū pú tí·ruò pú sà yǐ mǎn héng hé shā děng shì jiè qī bǎo· 
 须菩提·若菩萨以满恒河沙等世界七宝· 
 chí yòng bù shī·ruò fù yǒu rén·zhī yī qiē fǎ·wú wǒ dé chéng yú rěn· 
 持用佈施·若复有人·知一切法无我·得成于忍· 
 cǐ pú sà·shèng qián pú sà·suǒ dé gōng dé·hé yǐ gù· 
 此菩萨·胜前菩萨·所得功德·何以故· 
 xū pú tí·yǐ zhū pú sà·bù shòu fú dé gù· 
 须菩提·以诸菩萨·不受福德故· 
 xū pú tí bái fó yán·shì zūn·yún hé pú sà bù shòu fú dé· 
 须菩提白佛言·世尊·云何菩萨不受福德· 
 xū pú tí·pú sà suǒ zuò fú dé·bù yīng tān zhuó· 
 须菩提·菩萨所作福德·不应贪著· 
 shì gù shuō bù shòu fú dé· 
 是故说不受福德· 
威仪寂静分第二十九 
 wēi yí jì jìng fēn dì èr shí jiǔ 
 威仪寂静分第二十九 
 xū pú tí·ruò yǒu rén yán·rú lái ruò lái ruò qù·ruò zuò ruò wò· 
 须菩提·若有人言·如来若来若去·若坐若卧· 
 shì rén bù jiě wǒ suǒ shuō yì·hé yǐ gù· 
 是人不解我所说义·何以故· 
 rú lái zhě·wú suǒ cóng lái·yì wú suǒ qù·gù míng rú lái· 
 如来者·无所从来·亦无所去·故名如来· 
一合理相分第三十 
 yī hé lǐ xiànɡ fēn dì sān shí 
 一合理相分第三十 
 xū pú tí·ruò shàn nán zǐ shàn nǚ rén· 
 须菩提·若善男子善女人· 
 yǐ sān qiān dà qiān shì jiè suì wéi wēi chén· 
 以三千大千世界碎为微尘· 
 yú yì yún hé·shì wēi chén zhòng·nìng wéi duō fǒu· 
 于意云何·是微尘众·宁为多不· 
 xū pú tíyán·shèn duō·shì zūn·hé yǐ gù· 
 须菩提言·甚多·世尊·何以故· 
 ruòshì wēi chén zhòng shí yǒu zhě·fó jǐ bùshuō shì wēi chén zhòng· 
 若是微尘众实有者·佛即不说是微尘众· 
 suǒ yǐ zhě hé·fó shuō wēi chén zhòng·jí fēi wēi chén zhòng· 
 所以者何·佛说微尘众·即非微尘众· 
 shì míng wēi chén zhòng·shì zūn· 
 是名微尘众·世尊· 
 rú lái suǒ shuō sān qiān dà qiān shì jiè· 
 如来所说三千大千世界· 
 jí fēi shìjiè·shì míng shìjiè·hé yǐ gù·ruò shì jiè shí yǒu zhě· 
 即非世界·是名世界·何以故·若世界实有者· 
 jí shì yī hé xiànɡ·rú lái shuō yī hé xiànɡ·jí fēi yī hé xiànɡ· 
 即是一合相·如来说一合相·即非一合相· 
 shì míng yī hé xiànɡ·xū pú tí·yī hé xiànɡ zhě·jí shì bù kě shuō· 
 是名一合相·须菩提·一合相者·即是不可说· 
 dàn fán fū zhī rén·tān zhuó qí shì· 
 但凡夫之人·贪著其事· 
知见不生分第三十一 
 zhī jiàn bù shēng fēn dì sān shí yī 
 知见不生分第三十一 
 xū pú tí·ruò rén yán·fó shuō wǒ jiàn· 
 须菩提·若人言·佛说我见· 
 rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn· 
 人见·众生见·寿者见· 
 xū pú tí·yú yì yún hé·shì rén jiě wǒ suǒ shuō yì fǒu· 
 须菩提·于意云何·是人解我所说义不· 
 bù yě·shì zūn·shì rén bù jiě rú lái suǒ shuō yì·hé yǐ gù· 
 不也·世尊·是人不解如来所说义·何以故· 
 shì zūn shuō wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn· 
 世尊说我见·人见·众生见·寿者见· 
 jí fēi wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn· 
 即非我见·人见·众生见·寿者见· 
 shì míng wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn· 
 是名我见·人见·众生见·寿者见· 
 xū pú tí·fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě· 
 须菩提·发阿耨多罗三藐三菩提心者· 
 yú yī qiē fǎ·yīng rú shì zhī·rú shì jiàn· 
 于一切法·应如是知· 
 rú shì xìn jiě·bù shēng fǎ xiànɡ· 
 如是见·如是信解·不生法相· 
 xū pú tí·suǒ yán fǎ xiànɡ zhě· 
 须菩提·所言法相者· 
 rú lái shuō jí fēi fǎ xiànɡ·shì míng fǎ xiànɡ· 
 如来说即非法相·是名法相· 
应化非真分第三十二 
 yīng huà fēi zhēn fēn dì sān shí èr 
 应化非真分第三十二 
 xū pú tí·ruò yǒu rén yǐ mǎn wú liàng ā sēng qí shì jiè qī bǎo· 
 须菩提·若有人以满无量阿僧祇世界七宝· 
 chí yòng bù shī·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·fā pú tí xīn zhě· 
 持用佈施·若有善男子善女人·发菩提心者· 
 chí yú cǐ jīng·nǎi zhì sì jù jì děng·shòu chí dú sòng· 
 持于此经·乃至四句偈等·受持读诵· 
 wèi rén yǎn shuō·qí fú shèng bǐ·yún hé wèi rén yǎn shuō· 
 为人演说·其福胜彼·云何为人演说· 
 bù qǔ yú xiànɡ·rú rú bù dòng·hé yǐ gù· 
 不取于相·如如不动·何以故· 
 yī qiē yǒu wéi fǎ rú mèng huàn pào yǐng 
 一切有为法 如梦幻泡影 
 rú lù yì rú diàn yīng zuò rú shì guān 
 如露亦如电 应作如是观 
 fó shuō shì jīng yǐ·cháng lǎo xū pú tí·jí zhū bǐ qiū·bǐ qiū ní· 
 佛说是经已·长老须菩提·及诸比丘·比丘尼· 
 yōu pó sē·yōu pó yí·yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó· 
 优婆塞·优婆夷·一切世间天人阿修罗· 
 wén fó suǒ shuō·jiē dà huān xǐ·xìn shòu fèng xíng· 
 闻佛所说·皆大欢喜·信受奉行·

欢迎投稿:

Email: kf@folian.net(国内)  net@folian.net(国际)     在线提交
QQ:125252613 微信:fojucn

免责声明:
1.来源未注明“佛莲网”的文章,均仅代表作者本人观点,不代表佛莲网立场,其观点供读者参考。
2.文章来源注明“佛莲网”的文章,为本站写作整理的文章,其版权归佛莲网所有。未经我站授权,任何印刷性书籍刊物及营利性电子刊物不得转载。欢迎非营利性电子刊物、网站转载,但须清楚注明出处及链接。
3.除本站写作和整理的文章外,其他文章来自网上收集,均已注明来源,其版权归作者本人所有,如果有任何侵犯您权益的地方,请联系我们,我们将马上进行处理,谢谢。
E-mail:kf@folian.net

 

关闭窗口打印该页

佛莲网

造企业网上贸易

频道精彩内容推荐
暂无该类新闻
热点导读
·一位盲人按摩师舍近求远坐
·云门山大觉禅寺举行佛源老
·正慈法师于杭州灵隐寺作《
·江苏省少数民族传统体育运
·海口弥陀堂举行临终关怀活
·习近平:关于坚持和发展中
·杭州灵隐寺组织云林志工
·2019博鳌亚洲论坛宗教
·甘肃省十三届人大常委会第
·天童禅寺举办“大数据AI
·宗教造像临摹研习观摩展在
·海南省海口泰华庵举办观音
·白马寺方丈印乐法师一行参
·中国国际茶文化研究会禅茶
·日本冲绳县立博物馆友会拜
·于逢春教授在中国佛教协会
·南京市佛教界为响水“3.
·和合祖庭—苏州寒山寺大悲
·湖北省佛协召开2019年
·观音圣诞 海内外游客普陀
·西北大学玄奘研究院参访团
·国内外文化团体到南少林寺
·广州万寿禅寺举行观音殿奠
·南华禅寺向曲江区樟市镇贫
·坚持文化自信.促进信仰共
·玉里慈院守护花莲南区二十
·“骨髓关怀小组国际认证基
·广东省佛教界传达贯彻习近
·徐州兴化寺召开云龙山庙会
·喜迎建国70周年,“中华
·少林寺藏经阁修缮落成典礼
·湖南省佛教协会召开常务理
·天童百僧行脚——朝拜阿育
·澳中佛教总会代表团一行访
·纪念能阐长老圆寂十周年法
·供天法会—海南省海口泰华
·斋天法会—正月初九大慈禅
·玄奘大师圆寂日 大慈恩寺
·印顺委员:将农历正月初一
·追忆宏成老和尚懿范:南京
·无锡市开原寺组织开展“创
·宗教界委员在小组发言中关
·兴化寺组织观看十三届全国
·松原市佛教协会第三次代表
·十三届全国人大二次会议开
·2019己亥年纪念佛源老
·全国政协委员印顺法师:打
·正慈法师莲溪寺华严讲座圆
·杭州佛学院举行2019年
·千年古刹对接国际管理标准
·妙勤法师澳门演法音 信众
·可明长老圆寂 中国佛教协
·沉香寺组织大众学习防雷知
·马来西亚及印度尼西亚洪门
·中国佛学院栖霞山分院举行
·2019“讲经法师佛教英
·2019中国(石家庄)国
·如何识别有价值的旧家谱
·《傅雷家书》是2018年
·“世界上最幸福的养老院”
·泰州市佛教协会《江苏佛教
·泰州市佛教协会2018年
·随州洪山禅寺寺塔修缮工程
·杭州灵隐寺2019年云林
·光泉法师要求志工听闻正法
·北京2018纪念弘一大师
·全国政协民宗委王伟光主任
·河北省佛学院女众部201
·习近平:在《告台湾同胞书
·峨眉山文化艺术长廊首届开
·2019“大美正觉”全国
·赣州市慈善总会2019年
·福建省佛教界人士季谈会暨
·第五届世界佛教论坛表彰大
·泉州市佛协六届五次常务理
·2018人间佛教写作奖学
·福建佛学院男众部第十二届
·“人类命运,和合与共”第
·无锡市开原寺2019元旦
·徐州兴化寺举行新年升国旗
·菏泽市佛教协会第二次代表
·2018海南国际佛事用品
·讣告:中国佛教协会咨议委
·武汉灵泉寺书画院举办“2
·2019中国宜兴云湖灯会
·农禅寺弥陀佛七圆满 法鼓
·安徽省赵朴初研究会第三届
·温州市佛教协会七届三次理
·福建省文化和旅游厅副厅长
·喜饶嘉措大师爱国爱教展览
·四川尼众佛学院将为百位戒
·2019年河北省秦皇岛市
·中国佛教协会在京直属寺院
·中国佛学院普陀山学院隆重
·官方声明:网络传言盘龙阁
·弥陀七法会——徐州兴化禅
·中国宗教与人类命运共同体
·宝莲禅寺天坛大佛开光周年
·“2018大摩尼宝乐捐活
·深圳弘法寺向老挝琅勃拉邦
·广西省自治区民族宗教业务
·山西省五台山佛教协会第九
·广州大佛寺率先迈入信息化
·中国佛教协会召开2018
·云南省佛教协会七届六次常
·福建省政协民宗委主任一行
·2018海南佛事用品暨香
·热度不减,海南国际佛事展
·徐州兴化寺举行消防安全紧
·能行长老舍利分拣完成 接
·云湖书院第一期人间佛教经
·金刚经注音版
·2018国际青年华严学者
·云南佛学院副院长吉寿海一
·南京市民族宗教界人大代表
·重庆市梁平区佛协僧俗代表
·重庆市梁平区佛协僧俗代表
·徐州竹林寺尼众收看庆祝改
·美国加州众议员朱感生一行
·中国藏语系高级佛学院赴台
·中国藏语系高级佛学院交流
·普陀山普济禅寺被授为浙江
·成都文殊院冬季放生活动圆
·罗田佛协暨清元禅寺201
·无锡开原寺义工团队举行“
·冬日心更暖 法鼓山园区岁
·“香港六宗教领袖座谈会”
·浙江省宗教院校工作座谈会
·黑龙江省佛教协会2018
·中日佛教友好使者则竹秀南
·中佛协直属寺院 教职人员
·海内外专家学者齐聚浙江新
·泰宁佛协祝贺释本性新书出
·传喜法师著述的《文化释说
·全国各地佛学院2019年
·2019己亥年北京天开寺
·重庆佛学院2019年秋季
·能行长老文献资料及实物征
·第五个国家公祭仪式在南京
·徐州竹林寺首届古筝班学员
·十竹斋木版水印艺术作品展
·德国汉堡大学亚非研究院图
·净耀法师、继程法师与艺术
·澳门佛光协会路环分会参访
·台湾中国佛教会青委会主委
·衡山白云寺举行佛像开光暨
·2018年福建全省佛教界
·国家公祭日 中日佛教界共
·2018年福建全省宗教慈
·2018年“世界和平法会
·“知识社会史视域下的中国
·上海市慈善基金会“玉佛禅
·福建佛学院学僧参加“新《
·寒山寺性空长老圆寂周年纪
·中佛协直属寺院教职人员研
·真如禅寺举行纪念一诚长老
·宣律祖与佛教中国化研讨会
·博山正觉寺举行能行长老化
·第七次全国性宗教团体联席
·中国茶禅学会第三届理事会
·韩国太古宗安心精舍住持法
·2018湖北罗田首届佛教
·博山正觉寺法主和尚能行长
·五祖寺圆满举办“天下祖庭
·湖北省佛教协会在武汉召开
·2018杭州佛道教执事培
·福建省南少林禅武文化促进
·2018全国佛教教师研修
·连云港市佛教协会举办道风
·江西奉新昙慧寺戊戌年冬季
·湖南省佛教协会召开第七次
·江苏省佛协慈专委第三次(
·江苏省佛协2018年秋季
·学诚被免全国政协民宗委副
·中国禅宗三祖寺“第六届禅
·2018年首届永嘉大师文
·全国佛教院校教师研修班和
·“一带一路”与多元宗教交
·中国佛教协会文物馆原馆长
·西北大学玄奘研究院201
·传承民族文化精髓—-国画
·不惧怕时间的古城楼—聊城
·公交车广告+微信朋友圈广
·12月,海南精彩佛事展会
·微信公众号、中国宗教网及
·庄严国土 利乐有情——首
·习近平会见香港澳门各界庆
·习近平:将传统文化当做独
·赵净颐倾力录制道家第一仙
·刘珂矣新作《无虑》全网发
·佛光澳门书院第三期开课
·斯里兰卡驻广州总领事拜会
·十一世班禅:藏传佛教界要
·2018中国温州佛教文化
·南京市佛协组织参观改革开
·十一世班禅前往福建参观考
·“丝路文明与佛教造像艺术
·2019第七届中国南京国
·大美泰宁的佛教寺院 风姿
·2018雪窦山弥勒文化节
·2018纪念弘一大师出家
·2018雪窦山佛文化展盛
·2018雪窦山弥勒文化节
·福建佛教界积极参与帮扶少
·国际佛光会澳门协会举办慈
·名山得主!本权法师荣膺河
·韩国曹溪宗海印寺白莲庵圣
·从黄寺与皇家寺院看佛教中
·江阴佛教协会在君山寺举办
·“生死学与生命关怀”国际
·弘法寺二期佛像开光启用仪
·中国佛教协会演觉副会长会
·海南佛事展、香品展、茶产
·“2019祈福年心愿之旅
·秋高气爽行山乐 国际佛光
·重阳“万岁”到法鼓山祝寿
·云南省佛教协会举办“20
·开原义工—-“情暖重阳.
·泉山区普照寺举办“普照义
·永州市东安沉香寺新戒举行
·华严法会——天津蓟州盘山
·法华禅寺法师在联合国多元
·慈容法师与澳门佛光人接心
·徐州竹林寺明道方丈出席首
·第五届世界佛教论坛僧众礼
·首届江苏佛教论坛圆满举行
·天童禅寺首次传法大典圆满
·福建省沙县佛教界学习新修
·汉中市南郑区佛教协会重阳
·则悟法师、向愿法师赴莆田
·纪念圆瑛大师诞辰140周
·天童禅寺常住举行舍利入塔
·宗性法师一行到莆田南少林
·“法流千载·慈
·宁德霞浦古龙寺地藏殿奠基
·上海松江福田净寺举行明非
·台湾中华人间佛教联合总会
·慧云法师参加明非法师荣膺
·宝林禅寺举行《中华人民共
·台湾“中华人间佛教联合总
·泉州佛学苑创办七十周年庆
·马鞍山市和县凤林禅寺定昌
·福建省佛教协会召开会长办
·泉州佛学苑创办七十周年庆
·李建欣:我国宗教学在新时
·考研书城开启在线状态,买
·海南佛事用品暨香品展、茶
·赵文洪:坚持宗教学研究的
·明道:寺庙经济的由来与发
·习近平向2018年国际和
·敦化市基督教两会开展“朝
·罗田县宗教场所"
·峨眉山佛协发倡议书奉劝自
·首届华夏文化与现代文明传
·上海宁国禅寺中秋前夕走访
·群贤汇聚!“安宁疗护中的
·崆峒山法轮禅寺三坛大戒二
·江西青原山净居禅寺第二届
·江西省佛教协会会长纯一法
·第十二届江西佛教讲经交流
·净居禅寺第二届“重走行思
·福建省人大常委会副主任苏
·日本真言宗第33次友好访
·圆瑛大师爱国思想研讨会暨
·南京市佛教协会第十次代表
·普陀山佛教协会召开201
·四川新都宝光寺举行升国旗
·五祖寺圆满举办“走进废名
·2018东阳市佛教协会培
·江西省萍乡市佛教协会会长
·江西青原山净居禅寺第二届
·四川省藏传佛教寺庙民管会
·“安宁疗护中的身心灵关怀
·徐州市云龙山兴化寺举行秋
·淮南八公山白塔寺举行中秋
·陕西汉中市南郑区佛协召开
·书画心灵真善美 圣基会儿
·北京白瀑寺10月1日至1
·佛源敬老院接奉养年迈出家
·2018艋舺龙山寺学术研
·2018年台湾中华国际供
·强强联手,智展展览与宏进
·黑龙江省佛教界“三进”系
·聚焦“广州佛教与宗教中国
·云南佛学院举行升旗仪式暨
·江西青原山净居禅寺第二届
·跨越葱岭古道:曹山僧众“
·湖南佛教2018慈善行第
·喜饶嘉措大师爱国思想研讨
·新一届宝峰寺管委会换届选
·湖南佛教2018慈善行第
·2018年云南佛教讲经交
·徐州竹林寺创办“国旗下讲
·峨眉山佛教协会、峨眉山佛
·晋江佛教界于庆莲寺举行升
·洪门成立纪念日洪门子弟于
·“宗门教下:东亚佛教宗派
·地藏超度法会—宝林禅寺《
·云南佛学院西双版纳分院举
·浙江佛学院(总部)举行2
·浙江佛学院雪窦山弥勒佛学
·曹溪佛学院举行2018年
·【展会宣传】海南佛事暨香
·2018佛教论辩会决赛冠
·天童禅寺方丈诚信法师作《
·沧州市佛协引导信众移风易
·“2018佛教论辩会”辩
·习近平主持召开中央全面依
·江西省出台规范性文件 探
·秀容书院建筑修缮重生 焕
·少林寺第六届“少林功夫非
·敦化市佛教协会举行“教育
·2018中华慈孝文化节:
·慈济七月吉祥孝亲祈福会
·泰州市佛教协会召开第二届
·泰宁净福寺观音殿奠基圆满
·云南省佛教协会举行三语系
·上海宁国禅寺参访团赴云南
·常熟市佛教协会召开常务理
·陕西省佛教协会第七届理事
·峨眉山佛教协会召开会长办
·“法藏与东亚佛教研究国际
·周晶广东书画工作室在潮州
·北京天开寺“大型盂兰盆供
·宁波市佛教协会在四明延庆
·永嘉禅2018第二期青年
·杭州灵隐寺—-虔诚的心
·山东手捻小葫芦
·寒山寺印象——虔诚
·知名佛乐歌手则旭全新单曲
·解码邮票上的忻州
·泰州市姜堰区佛协会长学贤
·水陆法会——泰宁罗汉寺水
·台湾中华佛教青年会召开第
·2018杭州佛教讲经选拔
·光泉法师出席杭州佛学院艺
·2018年潮州开元镇国禅
·十一世班禅前往拉姆拉错祭
·凉州区佛教协会2018年
·福建省南天普门慈善基金会
·“高举爱国爱教旗帜,严格
·莆田南少林寺组织消防知识
·温州市宗教财务信息化管理
·常熟市佛教活动场所第七期
·湖南省佛教协会召开第六届
·宁波市海上丝绸之路申遗办
·买什么样的茶杯喝茶
·香厂最大的是
·上海玉佛禅寺联合上海觉群
·泉州承天寺举行2018年
·菲国大马尼拉地区水灾 慈
·湖北罗田县统战部长张卫兵
·广东省佛教协会会长扩大会
·重庆南川金佛寺道坚法师闭
·世界哲学大会特邀会议“世
·宁波市海上丝绸之路申遗办
·2018年“慈孝之光——
·拉萨雪顿节开幕,将持续7
·少林文化代表团一行赴澳门
·2018年度“宗教慈善周
·西安交大一附院大兴善寺康
·盂兰盆法会——重庆华岩寺
·农历吉祥月农禅寺直播“梁
·香港佛教联合会属校201
·松纯长老示寂一周年纪念活
·五磊讲寺“天台宗与佛教中
·普陀山佛教协会会长道慈法
·温州觉乘法师、西真法师率
·中外学生文化交流代表团到
·“东华禅”第四十届禅修班
·四川尼众佛学院戊戌年夏安
·山西省第五届佛教讲经交流
·2018河北省第七届佛教
·心里想的是什么,眼里看的
·康熙皇帝与“大显通寺”的
·河北省第七届佛教讲经交流
·全国性宗教团体共同倡议在
·“我只要不死,就要把它做
·海南素食专题展、素博论坛
·【展会宣传】海南佛事暨香
·丽水民居,历史大视野中的
·二十余国少林弟子归山朝拜
·第十届广州佛教读书节在大
·爱在慈济中山八德祈吉祥
·2018三好儿童夏令班在
·“少林禅耕文化助力乡镇扶
·栖霞古寺法师应邀参加千僧
·印尼侨领、爱国华侨郭文梯
·出家人的生活什么样?珠海
·圣辉法师出席常德佛协举办
·中佛协副会长、湖南省佛协
·禅意歌者刘珂矣发布全新祈
·泉州承天寺捐50万元帮扶
·不随风动幡动 法鼓山农禅
·十一世班禅回抵西藏日喀则
·鸠摩罗什寺举行理智法师圆
·台州市椒江区佛教参访团访
·南岳佛教文化研究院朝山团
·福建佛教界恭迎观世音菩萨
·甘肃省陇南市团宝山寺礼请
·法鼓山“佛法与社会科学国
·千佛塔寺第十五届行脚托钵
·恭迎观音菩萨成道日 蓟州
·2018/7/24廊坊永
·2018/07/31宝通
·江苏佛学院慈恩学院招聘专
·极乐古寺第五届“智慧人生
·莲花瑰宝,尼众明珠:四川
·曹洞佛学院2018年秋季
·2018中国武汉吉祥文化
·武当西神道——圣山之上,
·2018武汉佛事展组委赴
·书画禅武同台贺盛会 南少
·北大教授从“疫苗”事件,
·法鼓山第七届国际关怀生命
·澳门佛光协会路环分会举办
·莆田市佛协助力第五届世界
·十一世班禅抵藏开展调研及
·武昌佛学院学生前往井冈山
·中国佛教协会一路虔行向佛
·山东省级五大爱国宗教团体
·美国41名洋弟子归山朝圣
·莆田市佛协助力第五届世界
·佛造像艺术保护与创新文化
·北京房山云居寺举办第二届
·日本众议院议长大岛理森一
·智展展览全力打造海南佛事
·灵隐寺2018“禅行天下
·中国佛学院学僧开展梵呗礼
·鞍山市佛教协会召开201
·雪窦山弥勒佛学院2018
·纪念弘一大师出尘一百周年
·汇聚青年学人,共话公益慈
·“关爱环卫工,酷暑送清凉
·少林功夫助阵许昌白兔寺第
·晒经法会——锦州北普陀寺
·大圣竹林寺第十四届“清凉
·普济禅寺召开六月十九观音
·辽宁省佛教协会巡讲团到鞍
·陕西法门寺佛学院2018
·第四届海峡两岸青年禅文化
·峨眉山佛教协会召开第十届
·宁国禅寺方丈平熹法师率众
·反毒宣誓向下扎根 为孩子
·“慎终追远,民德归厚”,
·虎溪岩寺连续12年爱心助
·栖霞古寺积极开展宗教政策
·厦门台湾青年中华传统文化
·第五届世界佛教论坛系列宣
·官山镇:难舍教育情怀,退
·官山镇:西瓜成熟遭遇卖瓜
·少林寺举办“少林一家亲”
·江苏佛学院寒山学院、清凉
·缅怀古德 梦参长老灵骨舍
·缅甸高僧代表团参访嵩山少
·福州开元寺举行第二届传法
·不幸福的因素有哪些?佛教
·圣辉法师发声:坚决维护佛
·2018年南普陀周末讲堂
·无锡市祥符禅寺第二届居士
·2018年度崇明寺传授在
·“济公”、知名教授和神秘
·法门寺佛学院招聘阿阇黎(
·2018/07/15日明
·2018/08/12起法
·什么是高硼硅玻璃
·四则小故事教你人生大道理
·学佛不是要你远离生活而是
·学佛与富贵
·诚念“南无观世音菩萨”,
·因有三事未了死后找阎王讲
·放下万缘一心念佛 端心正
·济公活佛为何会说:“酒肉
·济公竟在罗汉堂的房梁上“
·石头节
·重阳节
·送穷节
·剪纸艺术
·中秋节
·七夕节
·什么叫端午节
·什么叫立春
·什么是谷神节
·浪漫官山春带色,南神古道
·官山镇吕家河民歌进校园
·《禅门七日》海外获奖 这
·湖南佛教2018慈善行第
·湖南佛教2018慈善行第
·中央民族学院党委书记巴莫
·吉林省加强全省性宗教团体
·“2018佛教英语培训班
·黑龙江省佛教协会2018
·全国政协副秘书长郭军前往
·在家居士如何如法擦洗佛像
·佛说供养僧人可让过世父母
·别人生病他就生病,别人痊
·学佛要发愿,以自律的精神
·当嗔心生起时不要随着它跑
·每天只睡4小时?这是修行
·佛说寿命看似无量,但总有
关于佛莲 | 联系我们 | 广告服务 | 网站地图 | 诚聘英才 | 网站申明 | 意见投诉 | 帮助中心 | 友情链接
客服服务:E-mail:kf@folian.net 客服QQ:125252613
版权所有 佛莲商务网 <鲁ICP备09029470号>
Copyright©2007-2015 folian.net. All Rights Reserved